1. Úvodní ustanovení

1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), jako i práva a povinnosti z vad zboží. Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající dle zákona povinen učinit vůči spotřebiteli.
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a násl. NOZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně kupující vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.
1.3. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle §1810 – §1840 NOZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu.


2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.2. Za podnikatele se mimo jiné považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.


3. Identifikace prodávajícího

3.1. Tyto internetové stránky provozuje společnost UT Solution s.r.o. se sídlem Příční 118/10, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 03188337, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83842. Další informace naleznete na stránce kontakty.


4. Označení zboží a popis jeho hlavních činností

4.1. Označení a vlastnosti zboží jsou uvedeny na našich internetových stránkách www.cz.1dea.me.


5. Cena zboží včetně všech daní a poplatků

5.1. Na internetových stránkách je uváděna cena výrobku, ke které se přičítají pouze náklady na dopravu výrobku (viz níže).
5.2. Cena je zásadně uváděna s DPH.
5.3. Cena je vyhlášena na dobu neurčitou. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


6. Způsob platby

6.1. Platba při převzetí zboží (dobírka). Zvolíte-li v průběhu objednávky platbu při převzetí zboží, uhradíte zásilku pracovníkovi České pošty nebo společnosti IN-TIME v hotovosti.


7. Způsob plnění

7.1. Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty nebo IN-TIME. Obě společnosti umožňují platbu v hotovosti při převzetí zásilky.
7.2. Česká pošta
7.2.1. Pošta garantuje dodání zásilky do 24 hodin. Jestliže Vás nezastihl doručovatel České pošty, zůstane zásilka na vaší dodací poště uložena 7 dnů.
7.3. IN-TIME
7.3.1. IN-TIME patří k předním českým dopravcům balíkových zásilek a stejně jako Česká pošta garantuje dodání zásilky do 24 hodin.
7.4. V případě jakéhokoli problému s doručením objednaného zboží (typicky zpoždění dodání, ztráta zásilky u dopravce, poškozená zásilka) nás neváhejte kontaktovat na telefonní číslo 776 102 998 (v pracovních dnech mezi 8–16 hod.).


8. Doba dodání

8.1. Při objednání produktu skladem v pracovních dnech do 16:00 hodin bude zboží expedováno následující pracovní den po přijetí objednávky.
8.2. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po expedici.
8.3. Česká pošta a IN-TIME nám garantují doručení následující pracovní den po podání zásilky. Ve výjimečných případech se může zásilka zpozdit.


9. Náklady na dodání zboží

9.1. K objednávkám platíte pouze náklady na přepravu, což je poštovné. Neúčtujeme žádné balné ani obdobné přirážky. K ceně zboží jsou v závislosti na způsobu doručení účtovány tyto částky:
9.1.1. Česká pošta (dobírka) – 99,00 Kč
9.1.2. IN-TIME (dobírka) – 99,00 Kč
9.2. V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, budou účtovány částky uvedené v 9.1.


10. Práva z vadného plnění, práva ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv (Reklamační řád)

10.1. Ustanovení této části o zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí se uplatní v případě, že kupujícím je spotřebitel.
10.2. Rozsah odpovědnosti.
10.2.1. V rámci odpovědnosti za jakost při převzetí odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy jste zboží převzali
• má zboží vlastnosti, které byly ujednány, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3. Doba k uplatnění vad.
10.3.1. Jako kupující jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada v období od šesti do dvaceti čtyř měsíců od převzetí, je nutno přítomnost vady v době převzetí prokázat.
10.4. Nároky z vad.
10.4.1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, můžete jako kupující požadovat dodání nové věci bez vad (tj. výměnu věci), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
a) Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu této součásti.
b) Není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy (a žádat vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
c) Vedle práv dle písm. a) i b) (tj. neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci) můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy jako spotřebiteli působilo značné obtíže.
10.4.2. V případě opakovaného výskytu opravitelné vady po opravě nebo pro větší počet opravitelných vad, máte právo na:
a) dodání nové věci,
b) nebo výměnu součásti,
c) nebo právo od smlouvy odstoupit.
10.5. Podmínky uplatnění vad
10.5.1. Pro uplatnění vad nejsou žádné zvláštní podmínky, kromě podmínek uvedených v této části, tj. zejména zaslání zboží zpět na naši adresu, popsání vady a volby práva z odpovědnosti za vady.
10.5.2. Vady se uplatňují u prodávajícího na adrese
UT Solution s.r.o.
ul. K Vypichu 1087 (hala B5), 252 19, Rudná (adresa pro zaslání zboží)
10.5.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající strana v písemné formě,
• kdy právo uplatnil,
• co je obsahem reklamace (popis vady)
• a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
10.6. Průběh reklamace
10.6.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
10.6.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
10.6.3. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
10.6.4. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět a kupující je povinen zboží převzít.
10.6.5. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení
• o datu a způsobu vyřízení reklamace
• včetně potvrzení o provedení opravy
• a době jejího trvání
• případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
10.6.6. Pro uplatnění vad zboží (reklamaci) můžete použít i tento formulář zde.


11. Náklady na prostředky komunikace na dálku

11.1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky se neliší od vaší základní sazby.


12. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

12.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.
12.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
12.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost UT Solution s.r.o., IČ: 03188337, a to formou jednostranného právního jednání
• dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: UT Solution s.r.o., Příční 118/10, Zábrdovice, 602 00, Brno;
• nebo dopisem zaslaným na e-mailovou adresu cz@1dea.me;
• nebo telefonicky na číslo +420 778 404 742.
12.4. Pro lepší orientaci uvítáme, pokud v odstoupení uvedete číslo objednávky, resp. variabilní symbol faktury. Tento údaj však není povinný.
12.5. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář zde, není to však Vaší povinností.
12.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
12.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno společnosti UT Solution s.r.o. do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od této smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete veškeré náklady spojené s navrácením zboží společnosti UT Solution s.r.o.
12.8. Zboží nabízené na našich stránkách může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, proto Vám nevzniknou jiné náklady na navrácení zboží než poštovné.
12.9. V případě odstoupení od smlouvy Vám vrátíme peněžní prostředky od Vás přijaté do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud nebude dohodnuto jinak. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
12.10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
12.11. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.


13. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

13.1. Mimosoudní řešení sporů je možné zejména prostřednictvím (i) dohody či (ii) rozhodčího řízení a je založeno na dobrovolné účasti obou stran. Máte právo se na nás obrátit s jakoukoli stížností a žádostí o mimosoudní řešení sporu.


14. Jazyk smlouvy

14.1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.


15. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy

15.1. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete elektronickou formou. Objednávka se považuje za návrh smlouvy.
15.2. Potvrzení o přijetí objednávky. Neprodleně po obdržení objednávky Vám potvrdíme její doručení. Potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste zadali. Doručením potvrzení dochází k uzavření smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.


16. Ochrana osobních údajů

16.1. Vaše osobní údaje uchováváme jako jejich správce v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“).
16.2. Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaše osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresu a také fakturační údaje. Zároveň souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro účely vyřízení objednávky a pro případné uplatnění práv smluvních stran po jejím vyřízení. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu, jinak po dobu tří let od jejich poskytnutí.
16.3. Osobní údaje nebudou zneužity. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.
16.4. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás dle § 21 ZOOÚ
• požádat o vysvětlení,
• požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
16.5. Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav.